Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie Unia Europejska
» Przetargi » Przetargi

Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Łukowie

2018-02-07 12:15:19

OGŁOSZENIE O PRZETARGU  NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., 21-400 Łuków, ul. Partyzantów 6b,  województwo lubelskie, powiat łukowski, tel. (25)-798-23-17, 798-22-04, fax. (25)-798-22-04, www.puik.lukow.pl ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie zamówienia p.n.:

Wykonanie sieci wodociągowej w ulicy Południowej w Łukowie

Zamówienie obejmuje: uzgodnienia poprzedzające roboty budowlane, budowę w pasie drogi gminnej sieci wodociągowej z rur PE100RC Ø 110 SDR11 o długości 408,50 m zgodnie z Warunkami Zamówienia (czytaj dalej WZ) i z załączoną dokumentacją projektową, obsługę geodezyjną, odtworzenie nawierzchni w pasie drogowym, przeprowadzenie czynności odbiorowych i innych robót zgodnie z WZ.
Nie dopuszcza się składania oferty częściowej ani wariantowej.

Wymagany termin wykonania zamówienia przez Wykonawcę: do dnia 25 czerwca 2018 roku.

Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium odpowiadające wartości 3.000,00 zł. (słownie: trzy tysiące złotych).

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100% .

WZ w postaci elektronicznej są dostępne na stronie internetowej Zamawiającego  www.puik.lukow.pl w zakładce Przetargi.

Uprawniony do kontaktów z Wykonawcami – Andrzej Wilczyński - tel. 25- 798-25-97.

Kontakt w dni robocze w godz. 7.00 – 15.00.

Oferty należy składać w sekretariacie siedziby Zamawiającego lub drogą pocztową.
Termin składania ofert upływa dnia 26 lutego 2018 r. o godzinie 14.00.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 26 lutego 2018 r. o godzinie 14.05 w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w WZ. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów wymaganych i zgodnych z WZ.

Termin związania ofertą - 30 dni.

Uwaga: W postępowaniu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo zamówień publicznych. Obowiązuje Regulamin Udzielania Zamówień Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie.

Zapraszamy

Władysław Karaś - Prezes Zarządu PUIK w Łukowie Sp. z o.o 

Łuków, dnia 05.02.2018 r.

Data wprowadzenia przetargu
2018-02-07 12:11:28
Stan
Oczekiwanie na oferty
Termin składania ofert
2018-02-26 14:00:00
Dostępne materiały do pobrania
Wykonanie sieci wodociagowej w ulicy Poludniowej w Lukowie.zip
Data wprowadzenia 2018-02-07 10:20:14
Data zmiany