Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Firma » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp.z o.o.Zobowiązujemy się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp.z o.o.

Data publikacji strony internetowej: 2021-09-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-24

Strona internetowa https://puik.lukow.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Na stronie internetowej znajdują się część filmy, do których dodano i nie dodano napisów dla osób niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-09-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ireneusz Kwiczak, adres poczty elektronicznej admin[at]puik.lukow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 7982204. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o., ul.Partyzantów 6b, 21-400 Łuków

Do budynku prowadzą 1 główne wejście od ul. Partyzantów  oraz wyjście awaryjne z tyłu budynku. Do wejściowych drzwi prowadzą schody. Przy schodach do głównego wejścia znajduje się podjazd dla wózków. 
Biuro Obsługi Klienta znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego. 
Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze. W budynku nie ma windy.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w widocznym oznaczeniu WC.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Nie posiadamy pętli indukcyjnych. 
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W Biurze Obsługi Klienta i w każdym innym miejscu można skorzystać z pomocnika znającego polskiego języka migowego (PJM) . Ta  opcja jest dostępna w godzinach pracy przedsiębiorstwa i jest bezpłatna dla osób niesłyszących.