Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Projekty » Projekty » Modernizacja oczyszczalni ścieków .. » Informacja o projekcie
Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Logo Fundusze Europejskie Infrastruktura i Środowisko
Logo Rzeczpospolitej Polskiej
Logo Unia Europejska Fundusz Spójności

Informacja o projekcie

Tytuł projektu : "Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej"

Umowa nr: POIS.02.03.00-00-0098/17-00

Program Operacyjny Insfrastruktura i Środowisko 2014-2020

Oś priorytetowa II "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu"

Działanie 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach"

Instytucja wdrażająca: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o. w Łukowie

Data zawarcia umowy o dofinansowanie Projektu: 28/12/2017r.

Data zawarcia aneksu nr POIS.02.03.00-00-0098/17-01 do Umowy  o dofinansowanie Projektu: 11/09/2019r.

Data zawarcia aneksu nr POIS.02.03.00-00-0098/17-02 do Umowy  o dofinansowanie Projektu: 02/02/2021r.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 47 732 835,25 PLN (słownie: czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści dwa tysiące osiemset trzydzieści pięć złotych, 25/100)

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych Projektu: 29 234 546,69 PLN (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysięce pięćset czterdzieści sześć złotych, 69/100)

Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej (ze środków Funduszu Spójności): 24 849 364,68 PLN (słownie: dwadzieścia cztery minliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote, 68/100), co stanowi 85% kwoty wydatków kwalifikowalnych Projektu.

Wkład własny:

- Beneficjent: 15 538 676,18 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych, 18/100);
- pożyczka z NFOŚiGW: 7 344 794,39 PLN (słownie: siedem milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote, 39/100).

Termin zakończenia realizacji zakresu rzeczowego Projektu: 31/01/2023r.

Celem projektu jest poprawa jakości środowiska gruntowo-wodnego:

Wskaźniki produktu:

- długość wybudowanej kanalizacji: 5,18 km
- długość zmodernizowanej kanalizacji: 3,30 km
- liczba zmodernizowanych oczyszczalni ścieków komunalnych: 1
- liczba oczyszczalni ścieków komunalnych wspartych w zakresie przeróbki/zagospodarowania osadów ściekowych: 1

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:

- liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci w wyniku realizacji projektu: 328
- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków: 328
- ilość suchej masy komunalnych osadów ściekowych poddawanych procesom przetwarzania: 1,0 tys. ton/rok.