Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Przetargi » Przetargi

Badanie sprawozdań finansowych spółki za 2021 i 2022 rok

2021-09-14 14:03:22

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w  Łukowie ul. Partyzantów 6b zaprasza biegłych rewidentów oraz podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych do składania ofert na badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 r.

Przedmiot zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest badanie sprawozdania finansowego Spółki za 2021 i 2022 rok oraz sporządzenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki.

Termin i miejsce składania oraz otwarcia ofert
Oferty należy złożyć lub przesyłać na adres siedziby Spółki (ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków ) w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na badanie sprawozdania finansowego PUIK Sp. z o.o. za 2021 i 2022 r.” w terminie do 14 października 2021 do godz. 14.00.
Oferty złożone po tym terminie zostaną odesłane bez otwierania.
Otwarcie oferty nastąpi w dniu 14 października 2021 roku o godz. 14:15 w siedzibie Spółki.

Warunki, jakim powinna odpowiadać oferta biegłego rewidenta
Oferta powinna zawierać:
1. Informację o oferencie, w tym: siedzibie firmy, formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego, informację o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów,
2. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym,
3. Cenę, (netto i brutto) za badanie sprawozdania finansowego oraz sporządzenie pisemnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym wraz z raportem z badania tego sprawozdania oraz badanie rocznego sprawozdania Zarządu z działalności Spółki wraz z pisemną opinią z tego badania,
4. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie, z wyszczególnieniem osób posiadających uprawnienia biegłego rewidenta.
5. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdania finansowego.
6. Wykazanie doświadczenia w badaniu sprawozdań finansowych podmiotów oraz ilość, wielkość oraz branże badanych jednostek

Warunki i oczekiwania wobec biegłego rewidenta
Od biegłego rewidenta oczekuje się:
- Objęcia badaniem metodą wyrywkową po doborze próby umożliwiającej wydanie opinii o badanym sprawozdaniu finansowym
- Gotowość do obecności biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad są sprawy finansowe Spółki,
- Gotowość biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie do spotkań z Radą Nadzorczą przed i po zakończeniu badania sprawozdania finansowego,

Oczekiwany termin przeprowadzenia badania
Ostateczny termin wraz z przekazaniem opinii i raportu do 25.03.2022 oraz 25.03.2023 roku.

Informacje dodatkowe
Rada Nadzorcza zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty, przedłużenia składania ofert, negocjacji warunków umowy oraz odstąpienia od wyboru oferty, bez podania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych.

Informacje w powyższym zakresie zainteresowani oferenci mogą uzyskać pod nr telefonu  025 798 2052 Główny Księgowy – Ewa Świerczewska

 

Data wprowadzenia przetargu
2021-09-14 14:03:22
Stan
Postępowania w toku
Termin składania ofert
2021-10-14 14:00:00