Logo firmy PUIK
Ikona - strona główna » Aktualności » Informacje
2020-09-07 15:26:26
Dostawa używanego samochodu ciężarowego - Przetarg nieograniczony

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Spółka z o.o. w Łukowie, ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków, województwo lubelskie, tel. 25 798 23 17, tel/fax 25 798 22 04, www.puik.lukow.pl, ogłasza przetarg nieograniczony na;

„DOSTAWĘ UŻYWANEGO SAMOCHODU CIEŻAROWEGO”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

Dostawa używanego samochodu ciężarowego na podwoziu trzyosiowym – śmieciarka zabudowana. Skrzynia załadunkowa bębnowa w postaci bębna obrotowego.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

L.p.

Kryterium

Waga  [%]

Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium

1

Cena (C)

60%

[60,00] punktów

2

Termin gwarancji (G)

25%

[25,00] punktów

3

Zużycie energii (Ze)

5%

[5,00] punktów

4

Emisja dwutlenku węgla (Ed)

5%

[5,00] punktów

5

Emisja zanieczyszczeń (Ez)

5%

[5,00] punktów

RAZEM

100%

100,00

 

Pełna dokumentacja przetargowa, w postaci elektronicznej dostępna jest na stronie Zamawiającego pod adresem www. puik.lukow.pl w zakładce „Przetargi”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami w związku z toczącym się postępowaniem są:  w kwestiach dotyczących opisu przedmiotu zamówienia:

Małgorzata Fejtko – od poniedziałku do piątku od 8.00-14.00 tel. 25 798 32 74;
Piotr Stępniewski – od poniedziałku do piątku od 8:00 – 14:00 tel. 25 798 32 74;

Miejscem składania ofert jest Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 6b, 21-400 Łuków.

Termin składania ofert: do 15.09.2020 roku do godziny 13.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.09.2020 roku o godz. 13.05.

Wykonawcy muszą spełniać wymagania określone w Instrukcji dla Wykonawcy. Ocena spełniania tych warunków odbywać się będzie na podstawie złożonych dokumentów, wymaganych na podstawie Warunków Zamówienia.

Termin związania ofertą: 30 dni

Zapraszamy